Каква е силата на Светия Дух?

Каква е силата на Светия Дух? ОтговорСилата на Светия Дух е силата на Бог. Духът, третото Лице на Троицата, се появява в Писанието като Същество, чрез което и чрез което се проявяват велики дела на сила. Неговата сила е видяна за първи път в акта на сътворението, тъй като именно чрез Неговата сила светът е възникнал (Битие 1:1–2; Йов 26:13). Светият Дух също упълномощава хората в Стария Завет да изпълняват Божията воля: Така Самуил взе рога с масло и го помаза в присъствието на братята му, и от този ден нататък Духът Господен дойде върху Давид в сила (1 Самуил 16:13; виж също Изход 31:2–5; Числа 27:18). Въпреки че Духът не е вселял постоянно в Божиите хора в Стария завет, Той е работил чрез тях и им е дал сила да постигат неща, които не биха могли да постигнат сами. Всички силни подвизи на Самсон се приписват пряко на Духа, идващ върху него (Съдии 14:6, 19; 15:14).

Исус обеща Духа като постоянен водач, учител, печат на спасение и утешител за вярващите (Йоан 14:16-18). Той също така обеща, че силата на Светия Дух ще помогне на Неговите последователи да разпространяват посланието на Евангелието по света: Но вие ще получите сила, когато Светият Дух дойде върху вас; и ще ми бъдете свидетели в Йерусалим и в цяла Юдея и Самария и до краищата на земята (Деяния 1:8). Спасението на душите е свръхестествено дело, което става възможно само чрез силата на Светия Дух, действаща в света.Когато Светият Дух слезе върху вярващите на Петдесетница, това не беше тихо събитие, а мощно. Когато дойде денят на Петдесетницата, всички бяха заедно на едно място. Внезапно от небето долетя звук като духане на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха. Те видяха нещо, което изглеждаше като огнени езици, които се разделиха и се спряха на всеки от тях. Всички те се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят на други езици, когато Духът им позволи (Деяния 2:1–4). Веднага след това учениците говориха на тълпата, събрала се в Йерусалим за празника Петдесетница. Тези хора произхождат от различни нации и затова говорят много различни езици. Представете си изненадата и удивлението им, когато учениците им говореха на собствените си езици (стихове 5–12)! Ясно е, че това не е нещо, което учениците биха могли да постигнат сами без много месеци — или дори години — учене. Силата на Светия Дух беше явна на голям брой хора през този ден, което доведе до обръщането на около 3000 (стих 41).По време на Своето земно служение Исус беше изпълнен със Святия Дух (Лука 4:1), воден от Духа (Лука 4:14) и упълномощен от Духа да извършва чудеса (Матей 12:28). След като Исус се възнесе на небето, Духът оборудва апостолите също да извършват чудеса (2 Коринтяни 2:12; Деяния 2:43; 3:1–7; 9:39–41). Силата на Светия Дух се проявява сред всички вярващи на ранната църква чрез разпределението на духовни дарби като говорене на езици, пророкуване, поучаване, мъдрост и др.

Всички, които вярват в Исус Христос, са незабавно и постоянно обитавани от Светия Дух (Римляни 8:11). И въпреки че някои от духовните дарби са престанали (например говорене на езици и пророчество), Светият Дух все още работи във и чрез вярващите, за да изпълни Неговата воля. Неговата сила ни води, осъжда ни, учи ни и ни подготвя да вършим Неговото дело и да разпространяваме Евангелието. Мощното обитаване на Святия Дух е невероятен дар, който никога не трябва да приемаме лекомислено.Top